بایگانی بخش واحدهای درمانی

:: بخش ICU مراقبت های ویژه - 1399/12/19 -
:: بخش اعصاب و روان زنان - 1399/12/19 -
:: بخش اعصاب و روان مردان - 1399/12/19 -
:: واحداتاق عمل - 1399/12/19 -
:: درمانگاه های تخصصی - 1399/6/2 -
:: واحد اورژانس - 1399/6/2 -