بایگانی بخش بخشهای قالب جدید

:: آموزش های شیردهی - 1401/5/15 -
:: لیست خدمات فعال مرکز - 1400/11/17 -
:: منشور حقوق بیمار - 1400/11/17 -
:: شماره تماس های داخلی مرکز - 1400/11/17 -
:: تغذیه - 1400/11/17 -
:: گفتار درمانی - 1400/11/17 -
:: سازمان های طرف قرارداد - 1400/5/12 -
:: راهنمای رسیدگی به شکایات - 1399/12/4 -
:: برنامه حضور متخصصین در ماه جاری - 1399/12/3 -
:: نوبت دهی تلفنی مراکز - 1399/12/3 -
:: تماس با مرکز - 1399/11/8 -
:: امور مالی - 1399/10/24 -
:: حراست - 1399/10/24 -
:: مدیریت خدمات پرستاری - 1399/10/24 -
:: معرفی پزشکان - 1399/8/27 -
:: اهداف سازمانی - 1399/8/27 -
:: راهنمای طبقات - 1399/8/25 -
:: معرفی - 1399/8/25 -
:: کارگزینی - 1399/8/24 -
:: انبار - 1399/8/24 -
:: تدارکات و کارپردازی - 1399/8/24 -
:: اسناد پزشکی - 1399/8/24 -
:: مدارک پزشکی - 1399/8/24 -
:: مدیریت خطر و بلایا - 1399/8/24 -
:: امور رفاهی - 1399/8/24 -
:: خدمات - 1399/8/24 -
:: دبیرخانه - 1399/8/24 -
:: فناوری اطلاعات - 1399/8/24 -
:: امور پزشکان - 1399/8/24 -
:: مددکاری - 1399/8/24 -
:: مهندسی پزشکی - 1399/8/24 -
:: درمانگاه تخصصی - 1399/8/21 -
:: بلوک زایمان - 1399/8/21 -
:: رادیولوژی - 1399/8/21 -
:: داروخانه - 1399/8/21 -
:: اورژانس - 1399/8/21 -
:: داخلی زنان - 1399/8/21 -
:: مراقبت های ویژه - 1399/8/21 -
:: دیالیز - 1399/8/21 -
:: اتاق عمل - 1399/8/21 -
:: داخلی مردان - 1399/8/21 -
:: جراحی مردان - 1399/8/17 -
:: جراحی زنان - 1399/8/17 -
:: اطفال - 1399/8/17 -
:: آزمایشگاه - 1399/8/15 -
:: واحدهای پاراکلینیک - 1399/6/2 -
:: واحدهای درمانی - 1399/6/2 -
:: حوزه ریاست - 1399/6/2 -
:: واحدهای اداری - 1399/6/2 -
:: پزشکان - 1399/6/2 -
:: بیماران - 1399/6/2 -
:: کارکنان - 1399/6/2 -
:: تیتر تب ها - 1399/6/2 -
:: تیتر منوی بالای سایت - 1399/6/2 -
:: بخشهای ویژه - 1399/6/2 -
:: دسترسی سریع - 1399/6/2 -
:: شهروندان - 1399/6/2 -
:: فرم های الکترونیک - 1399/6/2 -
:: معرفی - 1399/6/2 -
:: باکس چپ زیر تب - 1399/6/2 -
:: باکس وسط زیر تب - 1399/6/2 -
:: باکس راست زیر تب - 1399/6/2 -
:: پیوندها - 1399/6/2 -
:: سامانه ها - 1399/6/2 -
:: میز خدمت - 1399/6/2 -
:: تالار افتخارات - 1399/6/2 -
:: آلبوم تصاویر - 1399/6/2 -
:: تب اخبار - 1399/6/2 -
:: تب اطلاعیه ها - 1399/6/2 -