بایگانی بخش حوزه ریاست

:: روابط عمومی - 1399/6/2 -
:: معاونت درمان - 1399/6/2 -
:: معاونت آموزشی - 1399/6/2 -
:: مدیریت خدمات پرستاری - 1399/6/2 -
:: حراست - 1399/6/2 -
:: رسیدگی به شکایات - 1399/6/2 -
:: امور قراردادها - 1399/6/2 -
:: ریاست - 1399/6/2 -
:: معاونت پشتیبانی - 1399/6/2 -