بایگانی بخش واحدهای اداری

:: تدارکات - 1399/6/3 -
:: دبیرخانه - 1399/6/3 -
:: مدیریت اطلاعات سلامت - 1399/6/3 -
:: رفاهی - 1399/6/3 -
:: اسناد - 1399/6/3 -
:: انبار - 1399/6/3 -
:: واحد کارگزینی - 1399/6/3 -
:: امور مالی - 1399/6/3 -
:: ترخیص - 1399/6/3 -
:: امور اداری - 1399/6/3 -
:: بهداشت محیط - 1399/6/3 -
:: واحد بهداشت حرفه ای - 1399/6/3 -
:: واحد تغذیه - 1399/6/3 -
:: واحد مددکاری - 1399/6/3 -
:: خدمات - 1399/6/3 -