مرکزبهداشت شهرستان زنجان

Health & Treatment Center of Zanjan