مرکزبهداشت ودرمان شهرستان خدابنده

Health & Treatment Center of Khodabande