شبکه بهداشت و درمان سلطانیه

Health & Treatment Center of Soltanieh