پرستاری کودکان

Pediatric Nursing

بایگانی بخش Deans Massage

:: تقویم جلسات - 1399/12/13 -
:: سایت - 1399/12/13 -
:: آرشیو اخبار - 1399/12/13 -
:: اعضا شورای آموزشی - 1399/12/13 -
:: مدیریت امور اداری - 1399/12/13 -
:: کارگاه مبارزه با ویروس کرونا - 1399/12/13 -
:: بازدید جناب آقای دکتر محمد مسعود وکیلی مدیر محترم برنامه ریزی آموزشی دانشگاه - 1399/12/13 -
:: کارشناسی ارشد داخلی و جراحی - 1399/12/13 -
:: امکانات - 1399/12/13 -
:: آزمایشگاه - 1399/12/13 -
:: تاریخچه - 1399/12/13 -
:: برنامه راهبردی دانشکده - 1399/12/13 -
:: Skill Lab - 1399/12/13 -
:: مولاژ - 1399/12/13 -
:: معاونت آموزشی - 1399/12/13 -
:: امکانات دانشکده - 1399/12/13 -
:: طرح ملی غربالگری سلامت روان دانشجویان جدید الورود دانشگاه علوم پزشکی زنجان آغاز شد - 1399/12/13 -
:: لیست سمینارها و گارگاه های برگزار شده توسط دانشکده - 1399/12/13 -
:: دبیر خانه - 1399/12/13 -
:: فرم ها - 1399/12/13 -
:: فرم ها - 1399/12/13 -
:: مسئول دفتر ریاست - 1399/12/13 -
:: ریاست دانشکده - 1399/12/13 -
:: ماموریت دانشکده - 1399/12/13 -
:: چشم انداز( Vision) - 1399/12/13 -
:: مدیر امور اداری و اموردانشجویی - 1399/12/13 -
:: امور مالی - 1399/12/13 -
:: روابط عمومی - 1399/12/13 -
:: کارگزینی - 1399/12/13 -
:: اعضا هیات علمی - 1399/12/13 -
:: انباردار - 1399/12/13 -
:: ژورنال ها - 1399/12/13 -
:: اطلاعات تماس - 1399/12/13 -
:: کارپردازی - 1399/12/13 -
:: اخبار - 1399/12/13 -
:: مهارتهای بالینی پایه در بحران کرونا - 1399/12/13 -
:: کمیته تحقیقات دانشجویی - 1399/12/13 -
:: Deans Massage - 1399/12/13 -