بایگانی بخش هیات علمی

:: دکتر نرگس پورسینا - 1400/1/24 -
:: دکتر زهرا کرمی - 1400/1/24 -
:: خانم دکتر صالح آبادی - 1400/1/24 -
:: دکتر عزیز ملکی - 1400/1/24 -
:: دکتر مهران محسنی - 1400/1/24 -
:: دکتر ثمینه جعفری - 1400/1/24 -
:: اعضای هیئت علمی - 1400/1/24 -
:: دکتر مهدی توکلی زاده اصفهانی - 1400/1/24 -
:: دکتر علیرضا یزدی نژاد - 1400/1/24 -
:: دکتر آزاده غفاری - 1400/1/24 -
:: دکتر ملیحه پارسا - 1400/1/24 -
:: دکتر سینا عندلیب - 1400/1/24 -
:: دکتر میر جمال حسینی - 1400/1/24 -
:: دکتر محمدرضا اسکندری - 1400/1/24 -
:: دکتر مهدیه انوش - 1400/1/24 -
:: دکتر سعید قنبرزاده - 1400/1/24 -
:: دکتر انسیه گلعلی - 1400/1/24 -
:: دکتر فرامرز دوبختی - 1400/1/24 -
:: دکتر حامد قویمی - 1400/1/24 -
:: دکتر سعید رضایی - 1400/1/24 -
:: دکتر مهرداد حمیدی - 1400/1/24 -
:: دکتر مریم نوبرانی - 1400/1/24 -
:: مسعود اسدی خیاوی - 1400/1/24 -
:: دکتر مریم حسن - 1400/1/24 -
:: حمیدرضا خیری منجیلی - 1400/1/24 -
:: دکتر علی رمضانی - 1400/1/24 -
:: دکتر سمیه صدیقیان - 1400/1/24 -
:: دکتر علی شرفی - 1400/1/24 -
:: دکتر حسین دانافر - 1400/1/24 -
:: دکتر ندا ادیب پور - 1400/1/24 -
:: دکتر کبری رستمی زاده - 1400/1/24 -
:: دکتر شهره محبی - 1400/1/24 -