دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

بایگانی بخش موقعیت جغرافیایی

:: موقعیت جغرافیایی استان زنجان - 1386/4/18 -