دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

بایگانی بخش اقلیم و ویژگی های طبیعی

:: اقلیم و ویژگی های طبیعی استان زنجان - 1386/4/18 -