دپارتمان پرستاری- گروه اتاق عمل و هوشبری
اعضا

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نام و نام خانوادگی : آذر آوازه

مرتبه علمی: مربی عضو هیات علمی

رشته: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی

پست الکترونیک :

 http://www.azaravazeh.blogfa.com

  رزومه علمی(CV)

   

نام و نام خانوادگی : دکتر وحیده رشتچی

مرتبه علمی: استادیار عضو هیات علمی

رشته: متخصص بیهوشی

پست الکترونیک :   

   رزومه علمی(CV)

    

نام و نام خانوادگی : سهیلا ربیع سیاهکلی(مدیر گروه)

مرتبه علمی: مربی عضو هیات علمی

رشته: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی

پست الکترونیک: 

  رزومه علمی(CV)


 

نام و نام خانوادگی : معصومه حسنلو

مرتبه علمی: مربی عضو هیات علمی طرحی

رشته: کارشناسی ارشد پرستاری

پست الکترونیک : hasanloo_md@zums.ac.ir

   رزومه علمی(CV)

  

   

نام و نام خانوادگی : الهام صلاحی

مرتبه علمی: مربی عضو هیات علمی طرحی

رشته: کارشناسی ارشد پرستاری

پست الکترونیک : -

   رزومه علمی(CV)

       

نام و نام خانوادگی : فریده اسدی

مرتبه علمی: مربی

رشته: کارشناسی پرستاری

پست الکترونیک:

رزومه علمی(CV)

نشانی مطلب در وبگاه دپارتمان پرستاری:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=103.8992.25583.fa
برگشت به اصل مطلب