کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی- فرآیند تسویه
فرآیند تسویه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/31 | 
  1. مراجعه به متصدی امانت
  2. ارائه برگه تسویه حساب به متصدی با ذکر تمام مشخصات در برگه
  3. کنترل پروفایل کاربر( با شماره عضویت و نام خانوادگی)
    الف- در صورتی که کاربر کتاب عودت داده نشده داشته باشد امضای برگه تسویه موکول به بازگشت کتاب خواهد بود. اگر کتاب مفقود شده باشد کاربر می بایستی نسخه جدید همان عنوان کتاب را تهیه و به کتابخانه عودت دهد. در غیر اینصورت هزینه نسخه جدید دریافت خواهد شد.
    ب- در صورتی که کاربر تاخیر متعدد بیشتراز 100 روز داشته باشد به ازای هر روز 30 تومان جریمه دریافت خواهد شد.
  4. انجام عملیات تسویه در نرم افزار پارس آذرخش
  5. امضای برگه تسویه توسط مسئول کتابخانه
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله موسوی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=108.17787.40677.fa
برگشت به اصل مطلب