مدیریت تعالی فرهنگی- فرم ها و کاربرگ ها
-

حذف تصاویر و رنگ‌ها

1- فرم درخواست مجوز تاسیس نشریات دانشجویی

2- استعلام وضعیت تحصیلی کاندیداهای شورای مرکزی

3- فرم گزارش عملکرد کانون

4- امور کانونهای فرهنگی هنری دانشگاه- معرفی کاندیداهای شورای مرکزی کانون

5- فرم تایید انتخابات و معرفی شورای مرکزی کانون های فرهنگی- هنری

6- درخواست تشکیل کانون های فرهنگی- هنری

7- فرم درخواست تشکیل کانون فرهنگی- هنری

8- فرم عضویت در کانون تئاتر

9- فرم عضویت در کانون شعر و ادب

10- فرم استعلام صلاحیت عضویت کاندیداهای شورای مرکزی کانونهای فرهنگی- هنری

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تعالی فرهنگی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=111.5302.6379.fa
برگشت به اصل مطلب