پزشک خانواده- پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری
گزارش پیشرفت هفتگی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع9/3/92

حذف تصاویر و رنگ‌ها

گزارش پیشرفت هفتگی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع

ردیف

عنوان شاخص

زنجان

ابهر

خرمدره

خدابنده

1

نام دانشگاه /دانشکده

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

2

تاریخ ارائه گزارش

9/3/92

3

تعداد خانوار های سرشماری شده

94525

23435

13250

7961

4

درصد ورود اطلاعات سرشماری خانوار های شهری به سامانه خدمات سلامت ایرانیان

تعداد خانوارهای که اطلاعات آنها به طور کامل در سامانه ثبت شده

94525

22959

12480

7961

(تعداد خانوار هایی که اطلاعات آن ها بطور کامل در سامانه ثبت شده تقسیم بر تعداد تقریبی خانوارها) ضرب در صد

100

98

94/19

100

5

درصد پزشک ثبت نام کرده

تعداد پزشک مورد نیاز

149- تمام وقت

34

18

12

تعداد پزشک ثبت نام شده

166- تمام وقت و پاره وقت

27

10

7

(تعداد پزشک ثبت نام کرده به هرنحو (سامانه، دستی ، مراجعه مستقیم و ....) تقسیم بر تعدادتقریبی پزشک مورد نیاز) ضرب در صد

96

79

55/55

58/33

6

فراخوان مردم برای ثبت نام

بلی

بلی

بلی

بلی

7

تعداد دفترچه های بیمه جدید صادر شده برای افراد فاقد بیمه

-

-

-

274

8

درصد انتخاب پزشکان توسط مردم

تعداد تقریبی کل خانوار ها

94525

23850

13250

7961

تعداد خانوار هایی که پزشک خانواده خود را انتخاب نموده اند

46092

7986

6642

3075

(تعداد خانوار هایی که پزشک خانواده خود را انتخاب نموده اند تقسیم بر تعداد تقریبی کل خانوارها) ضرب در صد

49

33/48

50/12

38/61

9

تعداد رایانه تامین شده مراکز

50

20

8

6

10

برگزاری دوره آموزشی برای نیروهای شاغل در call center

بلی

خیر

خیر

خیر

11

درصد شهرستان هایی که مسیر ارجاع برای آن ها تعیین شده است .

-

-

100

100

نشانی مطلب در وبگاه پزشک خانواده:
http://dentist.zums.ac.ir/find.php?item=113.5435.10431.fa
برگشت به اصل مطلب