ژنتیک و پزشکی مولکولی- کارکنان
کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

خانم نفیسه زند

کارشناس ارشد ایمونولوژی پزشکی

کارشناس گروه و آزمایشگاه

 
شماره مستقیم: ۳۳۱۴۰۲۶۸

نشانی مطلب در وبگاه ژنتیک و پزشکی مولکولی:
http://zums.ac.ir/find-114.6217.8308.fa.html
برگشت به اصل مطلب