کلینیک سلامت روان جامعه نگر زنجان- اخبار
سمینار اختلالات روانپزشکی و ماه رمضان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
در راستای اهداف کلینیک سلامت روان جامعه نگر در رابطه با آموزش همگانی برای عموم مردم سمینار پیوند زخم خورده (خیانت همسر) در تاریخ 24/04/93 روز سه شنبه از ساعت 9:30 الی 11 با تدریس جناب آقای دکتر آرمانی کیان با موضوعاختلالات روانپزشکی و ماه رمضان برگزار شد که در این سمینار 70نفر شرکت نمودند که فرم ارزیابی توسط افراد حاضر در جلسه تکمیل شد نحوه اطلاع رسانی برگزاری سمینار از طریق ارسال اطلاعیه به ادارات زنجان و قرار دادن اطلاعیه در اوتوماسیون اداری صورت گرفت که ثبت نام نیز به صورت تلفنی و رایگان . صورت گرفت
نشانی مطلب در وبگاه کلینیک سلامت روان جامعه نگر زنجان:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=121.6529.14810.fa
برگشت به اصل مطلب