کلینیک سلامت روان جامعه نگر زنجان- اخبار
پیگیری تلفنی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
از تاریخ 15/04/91 تا امروز تاریخ 30/03/94تعداد 4150بیمار ترخیص شده از بیمارستان روان پزشکی شهید دکتر بهشتی پیگیری پس از ترخیص می شوند که این برنامه ادامه دارد.
نشانی مطلب در وبگاه کلینیک سلامت روان جامعه نگر زنجان:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=121.6529.9202.fa
برگشت به اصل مطلب