مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- اداره امور قراردادها
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
                                                    
                                                                                  به بخش اداره امور قراردادها خوش آمدید
 
نام و نام خانوادگی: احمد اسدی
سمت:رئیس اداره امور قراردادها
تلفن تماس:۳۳۰۱۸۱۸۱-۰۲۴
نام و نام خانوادگی: محمدرضا محمدی
سمت: کارشناس امور قراردادها و مناقصات
تلفن تماس: ۳۳۰۱۸۱۷۶-۰۲۴
نام و نام خانوادگی: حمید افشاری
سمت: کارشناس امور قراردادها و مناقصات
تلفن تماس: ۳۳۰۱۸۱۷۸-۰۲۴
 
نام و نام خانوادگی: یعقوب غفاری
سمت: کارشناس امور قراردادها و مناقصات
تلفن تماس: ۳۳۰۱۸۱۸۲-۰۲۴
 

شرح وظایف واحد
۱- تهیه و تنظیم برگ شرایط مناقصه و مزایده
۲- تهیه و تنظیم برگ شرایط استعلام
۳- تهیه و تنظیم قراردادهای مورد نیاز واحد تابعه
۴- بررسی و ارائه نقطه نظرات کارشناسی در خصوص قراردادهای ارسالی از واحدهای تابعه دانشگاه
۵- بررسی مدارک و اسناد مورد نیاز جهت تنظیم قرارداد
۶- تهیه و تنظیم بسته و چک لیست خدمات مورد نیاز
۷- نظارت و بازرسی بر نحوه عملکرد شرکت های طرف قرارداد بر اساس چک لست های مربوطه و ارائه گزارش
۸- تهیه و تنظیم بانک اطلاعاتی در خصوص قراردادهای منعقده دانشگاه
۹- مطالعه و رعایت دستورالعمل ها،بخشنامه ها و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه در خصوص قراردادها و معاملات دانشگاه
۱۰- شرکت در جلسات، نشست ها و همایش های مرتبط طبق نظر مافوق
۱۱- تنظیم آگهی مناقصه و مزایده جهت درج در جراید
۱۲- بروز رسانی سایت مناقصه ها و مزایده های دانشگاه
۱۳- تعیین وقت بازگشایی پاکت های مناقصه با هماهنگی اعضای کمیسیون
۱۴- برگزاری جلسات بازگشایی پاکت های مناقصه و مزایده
۱۵_بایگانی مستندات مناقصه ها و مزایده های برگزار شده
۱۶- تهیه و تنظیم صورتجلسه مربوط به بازگشایی پاکت های مناقصه و مزایده
 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی:
http://zums.ac.ir/find-124.6822.9511.fa.html
برگشت به اصل مطلب