مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- مناقصه ها و مزایده ها
مناقصه امور خدماتی و خدمات عمومی واحدهای تابعه دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/10 | 
آگهی مناقصه عمومی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان در نظر دارد انجام بخشی از امور خدماتی و خدمات عمومی واحدهای تابعه خود به شرح جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های دارای صلاحیت از یکی از ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی کشور در رشته خدمات عمومی و دارای ظرفیت مجاز  به مدت یک سال واگذار نماید.
ردیف موضوع مناقصه میزان سپرده شرکت در مناقصه(ریال) مهلت دریافت اسناد مهلت تحویل اسناد تاریخ و ساعت بازگشایی
1 انجام امور خدماتی و خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی ولیعصر(عج) زنجان – مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی زنجان - کلینیک ویژه شفیعیه زنجان 3/800/000/000 از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 14:15 مورخه 97/02/15 از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 14:15 مورخه 97/02/25 ساعت 9:00 مورخه 97/02/26
2 انجام امور خدماتی و خدمات عمومی واحدهای ستادی معاونت ها-دانشکده ها - مرکز بهداشت شهرستان زنجان-شبکه بهداشت طارم-بیمارستان شهدای طارم-کلینیک ویژه طارم 4/000/000/000 از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 14:15 مورخه 97/02/15 از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 14:15 مورخه 97/02/25 ساعت 9:30 مورخه 97/02/26
3 انجام امور خدماتی و خدمات عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ابهر - بیمارستان امدادی ابهر - دانشکده پرستاری ابهر -شبکه بهداشت خرمدره - بیمارستان بوعلی سینای خرمدره -کلینیک ویژه خرمدره -کلینیک ویژه ابهر 1/700/000/000 از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 14:15 مورخه 97/02/15 از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 14:15 مورخه 97/02/25 ساعت 9:45 مورخه 97/02/26
4 انجام امور خدماتی و خدمات عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان خدابنده - شبکه بهداشت و درمان سلطانیه - بیمارستان امیرالمومنین (ع) خدابنده -کلینیک ویژه خدابنده - بیمارستان ایثار ایجرود -شبکه بهداشت و درمان ایجرود -شبکه بهداشت و درمان ماهنشان -بیمارستان رازی ماهنشان 2/800/000/000 از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 14:15 مورخه 97/02/15 از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 14:15 مورخه 97/02/25 ساعت 10:00 مورخه 97/02/26
5 واگذاری مدیریت و تامین نیروهای خدماتی و خدمات عمومی بیمارستان الغدیر ابهر 2/200/000/000 از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 14:15 مورخه 97/02/15 از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 14:15 مورخه 97/02/25 ساعت 10:15 مورخه 97/02/26
 
مشخصات و توضیحات کلی:
  1. محل دریافت اسناد: زنجان-ضلع شمالی میدان آزادی-ستاد مرکزی دانشگاه-اداره امور مناقصات
  2. محل تسلیم پیشنهادها: زنجان- ضلع شمالی میدان آزادی- ابتدای خیابان جمهوری اسلامی- ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان- مدیریت حراست
  3. محل بازگشایی پاکت های مناقصه: دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
  4. هزینه چاپ آگهی بر عهده دانشگاه می باشد.
 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=124.6831.33036.fa
برگشت به اصل مطلب