مرکز تحقیقات ژن درمانی سرطان- مدیریت مرکز
مدیریت مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/7/30 | 

AWT IMAGE

رئیس مرکز

دکتر علی رمضانی
دانشیار فرآورده های بیولوژیک
پست الکترونیک: ramazanibiotechgmail.com

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات ژن درمانی سرطان:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=128.10301.20458.fa
برگشت به اصل مطلب