مرکز تحقیقات ژن درمانی سرطان- اعضای شورای سیاستگذاری
شورای سیاست گذاری مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/7/30 | 

AWT IMAGE

دکتر علیرضا بیگلری

استاد ژنتیک

AWT IMAGE

دکتر یوسف مرتضوی

استاد هماتولوژی

دکتر عبدالرضا اسماعیل زاده

دانشیار ایمنی شناسی پزشکی

دکتر تینا شاهانی

استادیار پزشکی مولکولی

AWT IMAGE

دکتر علی رمضانی

دانشیار فرآورده های بیولوژیک

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات ژن درمانی سرطان:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=128.10400.20475.fa
برگشت به اصل مطلب