مرکز تحقیقات ژن درمانی سرطان- اعضای شورای سیاستگذاری
شورای سیاست گذاری مرکز

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/7/30 | 

دکتر علیرضا بیگلری

استاد ژنتیک

دکتر یوسف مرتضوی

استاد هماتولوژی

دکتر عبدالرضا اسماعیل زاده

دانشیار ایمنی شناسی پزشکی

دکتر تینا شاهانی

استادیار پزشکی مولکولی

دکتر علی رمضانی

دانشیار فرآورده های بیولوژیک

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات ژن درمانی سرطان:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=128.10400.20475.fa
برگشت به اصل مطلب