مرکز تحقیقات ژن درمانی سرطان- چشم انداز
معرفی مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/13 | 

چشم انداز:

  • بستر سازی توسعه تحقیقات ژن درمانی سرطان با رویکرد بالینی

  • جهت دهی تحقیقات مرتبط با سرطان در راستای پروژه های مرتبط با ژن درمانی

  • ایجاد مرکز تحقیقاتی جامع و کیفی در جهت حمایت، توسعه و پیشرفت ژن درمانی سرطان در کشور

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات ژن درمانی سرطان:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=128.17962.41366.fa
برگشت به اصل مطلب