مرکز تحقیقات ژن درمانی سرطان- اولویت های پژوهشی
معرفی مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/13 | 

الویت های پژوهشی:

  1.  ابداع و ارتقاء روش های نوین تشخیص سرطان
  2.  توسعه حامل های نوین ژن درمانی ( حامل های ویروسی، غیر ویروسی و حامل های بر پایه فناوری های نوین پزشکی)
  3. ارایه ژن در جهت دستکاری و ویرایش ژنی با اهداف ژن درمانی توسط سیستم CRISPR/Cas9
  4.  طراحی و ارزیابی واکسن های نوترکیب سرطان در فرمت های ارائه مختلف (توسط حامل های نانو ذرات و به شکل Surface Display)
  5.  استفاده از استراتژی های آنتی سنس تراپی نظیر siRNA و miRNA و Decoy به منظور ژن درمانی و کنترل بیان ژن در سطح قبل و بعد از رونویسی با اهداف تمایز درمانی سلولهای سرطانی مقاوم به داروهای شیمی درمانی
     
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات ژن درمانی سرطان:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=128.17965.41375.fa
برگشت به اصل مطلب