مرکز تحقیقات ژن درمانی سرطان- مدیریت مرکز تحقیقات
مدیریت مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/13 | 

رئیس مرکز

دکتر علی رمضانی
دانشیار فرآورده های بیولوژیک
پست الکترونیک: ramazanibiotechgmail.com


معاون مرکز
دکتر امیرحسین تارمچی
دانشیار زیست فناوری پزشکی
پست الکترونیکtaromchizums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات ژن درمانی سرطان:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=128.17968.41377.fa
برگشت به اصل مطلب