مرکز تحقیقات ژن درمانی سرطان- کارشناس مرکز
مدیریت مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/13 | 

کارشناس پژوهش
خانم فاطمه رفیعی
کارشناس ارشد ژنتیک انسانی
پست الکترونیک: f.rafiee.hrgmail.com
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات ژن درمانی سرطان:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=128.17970.41378.fa
برگشت به اصل مطلب