مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان-  راهنمای استفاده از سامانه آموزش مجازی
فایل صوتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/1 | 
فیلم آموزشی استفاده از سامانه آموزش مجازی

فیلم آموزشی استفاده اساتید از سامانه آموزش مجازی

فیلم آموزشی استفاده دانشجویان از سامانه آموزش مجازی


 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find-130.13412.31112.fa.html
برگشت به اصل مطلب