مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان- آیین نامه ارائه آموزش های الکترونیکی
فایل آیین نامه ارائه آموزش مجازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/16 | 
 آیین نامه ارائه آموزش مجازی
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find-130.16287.36682.fa.html
برگشت به اصل مطلب