مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان- برنامه عملیاتی واحد آموزش مجازی سال ۹۷
برنامه عملیاتی واحد آموزش مجازی سال ۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/11/24 | 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=130.16542.37314.fa
برگشت به اصل مطلب