مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان- برنامه عملیاتی واحد آموزش مجازی سال ۹۷
برنامه عملیاتی واحد آموزش مجازی سال 97

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/11/24 | 
برنامه عملیاتی واحد آموزش مجازی  دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 97
ردیف عنوان فعالیت تاریخ شروع تاریخ پایان مسئول
1 تهیه محتواهای الکترونیکی نیم سال تحصیلی دوم 97-96 5/1/97 15/2/97 کارشناسان واحد آموزش مجازی
2 ارزیابی دروس مجازی  ارائه شده در نیم سال دوم سال تحصیلی 97-96 1/4/97 30/5/97 مدیر واحد آموزش مجازی / اعضای کارگروه واحد آموزش مجازی
3 تکمیل زیرساخت های واحد آموزش مجازی
(اتاق کارشناسان و امکانات فیلمبرداری)
5/1/97 30/6/97 مدیر واحد آموزش مجازی و کارشناسان واحد آموزش مجازی
4 برگزاری حداقل 7 کارگاه آشنایی با سیستم نوید و آموزش مجازی 1/5/97 30/10/97 اعضای کارگروه واحد آموزش مجازی
5 ارسال نامه به گروه های آموزشی دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی جهت ارسال دروس با قابلیت مجازی شدن نیم سال اول سال تحصیلی 98-97 به واحد آموزش مجازی و تصویب در شورای آموزشی دانشگاه 1/5/97 15/6/97 مدیر واحد آموزش مجازی/ مدیر EDC دانشگاه
6 تهیه محتواهای الکترونیکی نیم سال اول سال تحصیلی 98-97 1/5/97 15/12/97 کارشناسان واحد آموزش مجازی
7 ارزیابی دروس مجازی  ارائه شده در نیم سال اول سال تحصیلی 98-97 1/10/97 15/11/97 اعضای کارگروه واحد آموزش مجازی
8 ارسال نامه به گروه های آموزشی دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی جهت ارسال دروس با قابلیت مجازی شدن نیم سال دوم سال تحصیلی 98-97 به واحد آموزش مجازی و تصویب در شورای آموزشی دانشگاه 15/9/97 15/10/97 مدیر واحد آموزش مجازی/ مدیر EDC دانشگاه
9 تهیه محتواهای الکترونیکی نیم سال دوم سال تحصیلی 98-97 15/10/97 30/10/97 کارشناسان واحد آموزش مجازی
10 اجرای بندهای برنامه عملیاتی طرح تحول آموزش در بسته آموزش مجازی بر اساس زمانبندی ابلاغ شده از وزارت متبوع مدیر واحد آموزش مجازی/ مدیر EDC دانشگاه/ کارشناس آموزش مجازی/ کارشناسان دبیرخانه منطقه آمایشی
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان:
http://dentist.zums.ac.ir/find.php?item=130.16542.43130.fa
برگشت به اصل مطلب