مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان- بخشنامه ها و آئین نامه ها
آئین نامه شرح وظایف مراکز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/26 | 

آئین نامه شرح وظایف مراکز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان:
http://zums.ac.ir/find.php?item=130.7264.26908.fa
برگشت به اصل مطلب