کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان- اخبار
درخشش اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی در سومین جشنواره دانشجویی آموزشی شهید مطهری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
موفقیت اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی خانم ها درسا کاوندی و ویدا گروسی در کسب رتبه برتر در سومین جشنواره دانشجویی آموزشی شهید مطهری(8-6 اردیبهشت ماه /علوم پزشکی تبریز) را به ایشان تبریک گفته و توفیق شما را در سایر حوزه ها را خواستاریم.

AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=136.8202.13714.fa
برگشت به اصل مطلب