کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان- اخبار
اولین مدرسه تابستانی کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی زنجان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اولین مدرسه تابستانی کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی زنجان در تابستان 1393 برگزار خواهد شد.
برنامه کارگاه ها به زودی اعلام می شود.
نشانی مطلب در وبگاه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=136.8202.14145.fa
برگشت به اصل مطلب