جشنواره ملی عکس سلامت روان- محورهای موضوعی جشنواره
محورهای موضوعی جشنواره

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
- سلامت روان و مسائل مربوط خانواده
- سلامت روان و روابط اجتماعی
- سلامت روان و وسایل ارتباط جمعی
- سلامت روان و آسیب های اجتماعی
- سلامت روان و کودکان ونوجوانان
- سلامت روان وگروه های آسیب پذیر
- سلامت روان و آموزه‌های فرهنگ ایرانی و اسلامی
- سلامت روان در زندگی شهری و روستایی
- سلامت روان و معنویت
نشانی مطلب در وبگاه جشنواره ملی عکس سلامت روان:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=137.7758.12421.fa
برگشت به اصل مطلب