مرکز تحقیقات داروشناسی کاربردی- اخبار و تازه های مرکز
اخبار و تازه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/25 | 

اخبار و تازه های مرکز:
  • چاپ 9 مقاله تا به امروز در سال 2019 با اپلیکیشن مرکز تحقیقات داروسناسی کاربردی
  • چاپ 12 مقاله معتبر در سال1396 (6 مقالهQ1  و 4 مقاله IC)
  • افزایشH-index  مرکز تحقیقات داروشناسی کاربردی به 11 در سال 96
  • فراخوان دریافت طرحها و پایان نامه پژوهشی از مرکز تحقیقات داروشناسی کاربردی


 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات داروشناسی کاربردی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=139.18014.41597.fa
برگشت به اصل مطلب