مرکز تحقیقات داروشناسی کاربردی- چارت سازمانی
چارت سازمانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/25 | 

 رئیس مرکز: آقای دکترسید جمال حسینی

اعضاء شورا:
  • دکتر مینا اسلامبولچیلار
  • دکتر سعید رضایی
  • دکتر علی شرفی
  • دکتر مسعود اسدی خیاوی
  • دکتر مهدیه انوش
  • دکتر محمدرضا اسکندری

کارشناس مرکز: زهرا روا
کارشناسی، علوم اجتماعی(پژوهشگری)
تلفن: 33473635 داخلی 345 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات داروشناسی کاربردی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=139.18015.41599.fa
برگشت به اصل مطلب