مرکز تحقیقات داروشناسی کاربردی- چشم انداز
چشم انداز

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

ما برآنیم که با گسترش تحقیقات کاربردی در زمینه های مختلف علوم دارویی، با تکیه بر ارزش انسان و اهمیت سلامت، در راستای ارتقاء سطح سلامت جامعه و نیز توسعه توانمندی های علمی و پژوهشی کشور گام برداریم.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات داروشناسی کاربردی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=139.8555.14515.fa
برگشت به اصل مطلب