میکروب شناسی و ویروس شناسی- کارکنان
کارشناسان گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/2/13 | 

  

AWT IMAGE


خانم ربابه نیکفام 
   درجه علمی: کارشناسی ارشد
   رشته:  میکروب شناسی
   تلفن: ۳۳۴۴۰۳۰۱-۰۲۴ داخلی ۲۹۵

پست الکترونیکی: nasr۲۷۱yahoo.com 

خانم الهام صمدی 
   درجه علمی: کارشناسی ارشد
   رشته: میکروب شناسی
   تلفن: ۳۳۴۴۰۳۰۱-۰۲۴ داخلی ۲۹۵

پست الکترونیکی:   

 

                                                                           


 

نشانی مطلب در وبگاه میکروب شناسی و ویروس شناسی:
http://zums.ac.ir/find-140.8124.13304.fa.html
برگشت به اصل مطلب