گروه ایمونولوژی- برنامه آموزشی نیمسال
کارشناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/28 | 
طرح درس دوره (Course Plan) ایمونولوژی برای رشته علوم آزمایشگاهی نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹- ۱۴۰۰


نشانی مطلب در وبگاه گروه ایمونولوژی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=145.22395.63958.fa
برگشت به اصل مطلب