گروه علوم تشریح- سمینارهای دانشجویی
سمینار

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/2 | 
نشانی مطلب در وبگاه گروه علوم تشریح:
http://zums.ac.ir/find.php?item=148.8483.64213.fa
برگشت به اصل مطلب