گروه علوم تشریح- ورودی91
ورودی 91 ارشد علوم تشریح

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دانشجویان کارشناسی ارشد علوم تشریح ورودی 1391

ساناز ضیائی پور

رزومه علمی

AWT IMAGE

رزیتا قوامی نیا 

رزومه علمی

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه گروه علوم تشریح:
http://zums.ac.ir/find.php?item=148.8496.14991.fa
برگشت به اصل مطلب