معاونت فرهنگی و امور دانشجویی- فرم ها ، کاربرگ ها، فرآیندکار
فرآیند کار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/6 | 
فرآیند کار
فرآیند ثبت نام  اسکان خوابگاه

فرآیند ارجاع اداره سلامت و روان دانشجویان
فلوچارت شورای انضباطی دانشگاه علوم پزشکی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و امور دانشجویی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=15.14697.32218.fa
برگشت به اصل مطلب