معاونت فرهنگی و امور دانشجویی- نمودار سازمانی
-

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نمودار سازمانی معاونت فرهنگی و امور دانشجویی

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  

AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و امور دانشجویی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=15.7392.11234.fa
برگشت به اصل مطلب