معاونت فرهنگی و امور دانشجویی- تاریخچه
تاریخچه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  این معاونت در سال 1371 از «معاونت آموزشی و امور دانشجویی» منفک و باعنوان «معاونت دانشجویی و فرهنگی» آغاز به فعالیت نموده و با توجه به اولویت رویکرد فرهنگی در دانشگاه ها و با هدف تعمیق باورهای دینی و فرهنگی در دولت های عدالت محور نهم و دهم در سال 91 به «معاونت فرهنگی و امور دانشجویی» تغییر نام یافت.

  «معاونت فرهنگی و امور دانشجویی» مفتخر است بتواند در راه تربیت و رشد استعداد جوانان دانشجو به عنوان رکن توسعه پایدار جامعه، نقش مهمی ایفا نماید. این حوزه از یک سو ارائه خدمات صنفی، رفاهی و تامین نیازهای معیشتی دانشجویان و از سوی دیگر تمهید سازوکارهای لازم برای ارائه خدمات فرهنگی، فوق برنامه، تربیت بدنی و مشاوره را در حوزه اقدامات خود قرارداده است.

  هدف غائی و آرمانی «معاونت فرهنگی و امور دانشجویی» از انجام وظایف و ایفای نقش های خود، تربیت دانشجویانی سالم از نظر جسمی، روانی و فرهنگی- اجتماعی است تا توان بکارگیری علوم و تخصص های خود در عرصه جامعه و نظام سلامت را داشته باشند.

  

  اهم وظایف معاونت فرهنگی و امور دانشجویی

  هماهنگی ، اجرا و نظارت بر فعالیت های فرهنگی دانشگاه

  توسعه ارزشهای فرهنگی ، اجتماعی در سطوح مختلف دانشگاه

  فراهم کردن زمینه های شکوفایی استعدادهای مولد در محیط های دانشجویی

  نهادینه کردن برنامه های سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی ، هنری و ... در دانشگاه

  تامین محیط سالم و اسلامی برای دانشجویان بر اساس الگوی دانشگاه اسلامی و اجرای مقررات و دستورالعمل های انضباطی

  ارتقاء و توسعه کمی و کیفی خدمات رفاهی دانشجویان ( غذا – خوابگاه – حمل و نقل و خدمات معیشتی)

  شناسایی و استفاده از توانمندیها و مشارکت دانشجویان در فعالیت های فرهنگی ، اجتماعی و رفاهی

  توسعه خدمات مشاوره ، مددکاری جهت دانشجویان

  توسعه فعالیت های ورزشی و فوق برنامه دانشجویی و تفریحی برای دانشجویان

  تعامل سازنده و فرهنگی با سایر دانشگاهها و موسسات فرهنگی کشور

  رسالت

  معاونت فرهنگی و امور دانشجویی با بهره گیری از اعضای هیات علمی، اساتید و کارکنان شایسته و توانمند، نسبت به ایجاد بسترهای مناسب رفاهی و معیشتی برای دانشجویان جهت تعلیم و تربیت نیروی انسانی متعهد، کارآمد و با انگیزه به منظور رفع نیاز استان و کشور به نیروی متخصص برای ایجاد، حفظ و ارتقای سلامت جمعیت استان و کشور اقدام می نماید. برای رسیدن به این هدف بر توسعه فرهنگی و ارزشی مبتنی بر تفکر ناب اسلامی تکیه می شود. دانشگاه علوم پزشکی زنجان برآن است تا در نهایت جزء 3 دانشگاه ممتاز در ناحیه شمال غرب کشور از نظر تربیت دانشجویان کارآمد، متعهد فرهنگ و ارزش های اسلامی و دلسوز در خدمت به مردم باشد.

  دورنما

  معاونت فرهنگی و امور دانشجویی برآن است که تا انتهای برنامه پنجم توسعه از طریق تامین و تقویت کمی و کیفی و توسعه خدمات رفاهی، فرهنگی و سلامت جسمی و روحی دانشجویان با تکیه بر ارزش های مقدس اسلامی و ایجاد حس نوعدوستی، فداکاری، نظم و انضباط، دانشجویانی متعهد با انگیزه و کارآمد در راستای ارتقای سلامت جامعه تربیت نموده و جزء سه دانشگاه ممتاز ناحیه شمال غرب کشور باشد.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و امور دانشجویی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=15.7394.11249.fa
برگشت به اصل مطلب