معاونت فرهنگی و امور دانشجویی- معاونین سابق معاونت فرهنگی و امور دانشجویی
-

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اسامی مسئولین معاونت

 
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی تاریخ ابتدا و انتهای مدیریت عنوان
دکتر محمدی متخصص اطفال 74-73 معاون فرهنگی و امور دانشجویی
دکتر محمد حسین برزگر گنجی  Ph.D آناتومی 74 معاون فرهنگی و امور دانشجویی
سید زین العابدین صفوی کارشناس ارشد فلسفه 77-74 معاون فرهنگی و امور دانشجویی
دکتر سید رضا مرتضوی Ph.D فارماکولوژی 78-77 معاون فرهنگی و امور دانشجویی
دکتر مسعود رضایی متخصص اطفال 83-78 معاون فرهنگی و امور دانشجویی
سید زین العابدین صفوی کارشناس ارشد فلسفه 88-83 معاون فرهنگی و امور دانشجویی
مهدی موسایی فرد کارشناس ارشد پرستاری 90-88 معاون فرهنگی و امور دانشجویی
دکتر سید زین العابدین صفوی Ph.D معارف اسلامی 91-90 معاون فرهنگی و امور دانشجویی
دکتر داود حسنی دکتری عمومی 92-90 معاون فرهنگی و امور دانشجویی
دکتر مهران محسنی دکتری داروسازی 92-97 معاون فرهنگی و امور دانشجویی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و امور دانشجویی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=15.7395.11250.fa
برگشت به اصل مطلب