گروه جراحی عمومی- اعضاء گروه
اعضاء هیات علمی گروه جراحی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای گروه جراحی عمومی :

 

 1- دکتر محمد حسین مقیمی (متخصص جراحی عمومی و عضو هیئت علمی)

2- دکتر محمد رضا طوبایی بابازاد (متخصص جراحی عمومی و عضو هیئت علمی)

 3-دکتر کریم سعادتی (فوق تخصص جراحی توراکس و عضو هیئت علمی)

 4-دکتر طاهر عرفانی فام (متخصص جراحی عمومی)

 5-دکتر زهرا علی نژاد خرم (فوق تخصص جراحی قلب و عضو هیئت علمی)

6- دکتر سید نجات حسینی (فوق تخصص جراحی پلاستیک و عضو هیئت علمی)

 7- دکتر رامین آهنگ (فوق تخصص جراحی قلب و عضو هیئت علمی)

8-دکتر علی شقاقی (متخصص جراحی عمومی و عضو هیئت علمی)

 9-دکتر دیانا دیاز (فوق تخصص جراحی اطفال و عضو هیئت علمی )

 10-دکتر ناصر کیخالی (متخصص جراحی عمومی و عضو هیئت علمی)

نشانی مطلب در وبگاه گروه جراحی عمومی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=165.9561.17382.fa
برگشت به اصل مطلب