چهارمین همایش دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان- اخبار و رویدادها
برگزاری کارگاه نگارش چکیده مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/10 | 
دریافت اطلاعیه کارگاه نگارش چکیده مقالات
نشانی مطلب در وبگاه چهارمین همایش دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان:
http://dentist.zums.ac.ir/find.php?item=186.11339.41324.fa
برگشت به اصل مطلب