چهارمین همایش دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان- اخبار و رویدادها
برگزاری چهارمین همایش دانشجویان دانشکده پزشکی- 20 آبان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/21 | 
نشانی مطلب در وبگاه چهارمین همایش دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان:
http://dentist.zums.ac.ir/find.php?item=186.11339.41880.fa
برگشت به اصل مطلب