چهارمین همایش دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان- کارگاه ها
برگزاری کارگاه نگارش چکیده مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دریافت اطلاعیه کارگاه نگارش چکیده مقالات

نشانی مطلب در وبگاه چهارمین همایش دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان:
http://dentist.zums.ac.ir/find.php?item=186.11345.24436.fa
برگشت به اصل مطلب